Danmark
København

Stromma Danmark

 

Proaktiv

Vi skal løbende deltage i procesen af forandring og ikke vente på de ændrede regler og krav fra omverdenen. Vi skal forstå de love og bestemmelser, som et minimum for vores aktiviteter.

Ansvar for personale

Et aktiv miljøarbejde kan ikke drives uden et aktiv personale. Ansvaret for miljøarbejdet ligger hos den øverste ledelse, men alle medarbejdere er nødt til at bidrage med forslag til ændringer. Enhver person med indkøbsansvar bør arbejde hen imod at vælge miljøvenlige produkter.

Miljøundersøgelse / konkrete mål

En intern opgørelse af miljøvenlige produkter skal finde sted, og der bør være værktøjer til at vurdere, hvordan virksomheden skal handle i deres miljøarbejde.

Miljøledelse

Designet i overensstemmelse med ISO 14001 standarden vil blive introduceret i alle afdelinger, der ikke benytter ISM-koden.

I forbindelse med indkøb skal miljømæssige krav overvejes.

Kompetencer

Personale vil blive undervist i, hvordan miljømæssige hensyn tages.

Transport

Forbruget af petroleum ifm. fastansattes forretningsrejser vil falde med 5%. Ligeledes vil en rejsepolitik med fokus på effektive, sikre og miljøvenlige forretningsrejser blive etableret. Endelig vil der blive udviklet et system, der fører tilsyn med Strömma-gruppens transport.

Affald

Mængden af afffald ifm. en aktivitet vil blive reduceret med mindst 10%.
Mindst 25% af det organiske affald skal leveres til biologisk behandling (kompostering).

Velgørenhed - WWF Verdensnaturfonden

Stromma støtter WWF Verdensnaturfonden i deres arbejde for at få et bedre havmiljø i Østersøen. Læs mere om projektet her

Samarbejdet vil gennem en række fælles aktiviteter sikre, at danskerne får større viden og bevidsthed om Østersøens spændende natur og de udfordringer, som dagligt truer den. 

Østersøen er nemlig særligt sårbar over for klimaforandringer og er samtidigt under kraftigt pres pga. overfiskeri, forurening og andre menneskelige aktiviteter. 

WWF kæmper derfor for at forbedre Østersøens økologiske balance ved at sørge for, at fiskeriet er bæredygtigt, at der oprettes beskyttede havområder, og at forurening af Østersøen forebygges og bekæmpes mere effektivt.

 

Canal Tours Copenhagen

 

Ligesom alle andre former for transport, har bådfart også en indvirkning på miljøet. Bådene er drevet af brændselsolie, der udleder CO2, NOx og partikler af svovl, som udledes i atmosfæren, når det afbrændes. Spildevand fra bådene kan tilføre skadelige næringsstoffer til havmiljøet, hertil kommer, at bådene kan forårsage støjgener, især mens de er i havn.

Canal Tours overordnede mål for sit miljøarbejde er at udvikle driften af bådene og andre aktiviteter i retning af mindre forbrug af energi og mindre effekt pr. transporteret passager på det omgivende miljø.

Udledning

CO2 er den mest almindelige drivhusgas, og den mængde der udledes stiger eller falder proportionalt med brændstofforbruget. Den mest effektive måde at reducere CO2-udledningen på er derfor at reducere forbruget af brændselsolie per passager.

Reduktion af brændselsolie-forbruget

Dieselolieforbruget har været støt stigende i rederiet indtil 2005. Et projekt for at nedbringe brændselsolie forbruget blev lanceret i begyndelsen af 2004, herunder ændrede vi procedure og indførte at stoppe motorerne, når bådene lå og ventede i længere perioder ved stoppestederne.
I 2006 fokuserede vi på bådenes hastighed og besluttede at nedsatte denne et år før at de nye hastighedsgrænser i havnen ville blive indført. Ved at bådene sejler langsommere, har vi reduceret dieselolieforbruget med 25,9 tons dieselolie, svarende til 16,5 %.
I perioden fra 2003 til 2006 er dieselolieforbruget pr. passager reduceret med 27 %.
I 2008 fik vi endnu en overdækket båd, som opvarmes hele vinteren, hvorfor olieforbruget er steget i 2008.

Svovlindholdet reduceres

Mængden af svovl partikler, der udledes fra skibsmotorer, afhænger af mængden af brændstof der forbruges og svovlindholdet. Canal Tours's både sejler på svovlfri diesel, der giver minimal belastning for miljøet.

Kloak-udledning

Canal Tours både er udstyret tanke der opsamler det spildevand, der er genereret om bord. Spildevandet pumpes i land via vores modtagelsesanlæg, og behandles herefter på kommunens rensningsanlæg.

Mindre støjgener

Canal Tours gør aktivt en indsats for at mindske støjgenerne fra bådene, der alle sejler i støjfølsomme miljøer. Især arbejdes der på tekniske forbedringer i form af støjisolering af motorer og hydrauliksystemer. Der gøres også en indsats for at reducere støjen ved at ændre rutiner. Hertil kommer, at støjforurening i almindelighed vil falde i fremtiden, eftersom støjreduktion er en vigtig del ved nybygning af skibe, samt omlægning til elektrisk fremdrift.

Fokus på miljøpolitik

I 2009 blev Canal Tours certificeret Klima+ Frontløber under København Kommune. Vi modtog endvidere en Klima+ award for arbejdet med at omlægge driften af bådene fra diesel til grøn el.