8490
Nederland
Amsterdam

Algemene voorwaarden geldend voor Groepen & Events

 

Artikel 1           Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

a)    Stromma.com, Stromma Nederland, Canal Tours Amsterdam, Hop On Hop Off, Amsterdam Harbour Cruise en Amsterdam Excursions zijn handelsnamen van  Stromma Nederland B.V.

b)    Officiële organisator: Stromma Nederland B.V. handelend onder de naam Stromma Nederland, Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, telefoonnummer 0031-(0)20 2170500, e-mail info@stromma.nl.

c)    Cliënt: de persoon die een overeenkomst sluit met Stromma Nederland.

d)    Deelnemers: de personen die samen met, of onder verantwoordelijkheid van Cliënt gebruik maken van de overeengekomen diensten van Stromma Nederland.

Artikel 2           Toepassingsbereik algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Stromma Nederland (SN) en de Cliënt. De overeenkomst is van toepassing op diensten van de merken onder 1.1 a.

2.2 Bij het sluiten van een overeenkomst met SN, accepteert Cliënt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De voorwaarden staan op de website van SN, liggen ter inzage bij de kassa en zijn kosteloos op te vragen bij SN.

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Alle door SN gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Deze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is bepaald. SN is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Cliënt schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders bepaald is.

3.3 Alle prijsopgaven van SN zijn exclusief BTW. Alle bedragen die door SN aan Cliënt in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW en in Euro’s. 

3.4 Van het bepaalde in artikel 3.3 kan worden afgeweken indien uitdrukkelijk anders is vermeld of tussen partijen is overeengekomen.

3.5 Indien een aanbieding wordt aanvaard, heeft SN gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen. De directie behoudt zich het recht voor een door haar medewerker afgesloten overeenkomst binnen de redelijke termijn van 8 dagen nietig te verklaren.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 SN behoudt zich jegens Cliënt het recht voor om in voorkomende gevallen redelijke prijswijzigingen door te voeren.

Artikel 4           De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen SN en de Cliënt kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.

4.2 Indien de overeenkomst tot stand komt via een door SN gemaakte vrijblijvende offerte, komt de overeenkomst eerst tot stand, indien SN de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin heeft gemaakt met de uitvoering ervan.

4.3 SN is als officiële organisator verantwoordelijk om de dienst overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren, onder voorbehoud van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over diensten die door een ander dan SN worden uitgevoerd, die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

4.4 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van SN en toezeggingen van derden waarvan SN geen wetenschap heeft kunnen hebben, binden SN niet.

4.5 Informatie in catalogi, brochures en op websites binden SN, behoudens het bepaalde onder 4.4. Desondanks behoudt SN het recht deze informatie te wijzigen voordat de overeenkomst tot stand komt, mits de Cliënt hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld. SN is niet verantwoordelijk voor drukfouten.

Artikel 5           Betaling

5.1 Indien in de overeenkomst niet anders is bepaald, dient de betaling van het totale factuurbedrag steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door SN aan te geven wijze. De betaling dient in ieder geval volledig te zijn voldaan voor de in de overeenkomst genoemde vervaldatum, doch uiterlijk 1 werkdag voordat de overeenkomst tussen partijen wordt uitgevoerd.

5.2 De boeking wordt geannuleerd indien SN de betaling niet op het overeengekomen tijdstip, als bedoeld onder 5.1, heeft ontvangen. Als de Cliënt niet tijdig betaalt, dan wordt dit geacht een annulering te zijn waarop de annuleringsvoorwaarden, als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, van toepassing zijn.

5.3 Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van het factuurbedrag, dan is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.

5.4 Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening van de verplichting voor rekening van Cliënt.

5.5 SN is niet aansprakelijk in het geval van technische storingen van welke aard dan ook, waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden.

5.6 De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SN verschuldigde.

5.7 Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.8 Cliënt is gehouden SN op eerste verzoek genoegzame zekerheid te verschaffen voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook indien deze niet opeisbaar zijn. Dit op straffe van opschorting door SN van haar verplichtingen.

Artikel 6           Annuleringsvoorwaarden

6.1 De Cliënt kan de boeking schriftelijk annuleren bij de officiële organisator.

6.2 De Cliënt kan de boeking van een combinatie van arrangementen of een pakket alleen in het geheel annuleren en niet ieder deel afzonderlijk.

6.3 De volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd, bij annulering:

a) meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst:  10%;

b) tussen 8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 20%;

c) tussen 4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 33%;

d) tussen 2-1 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst:  50%;

e) tussen 7-2 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%;

f) binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst:  100%.

6.4 Bij annulering na de definitieve bevestiging is Cliënt verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.

6.5 Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden opgegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% gelden de annuleringsbepalingen genoemd onder artikel 6.3.

6.6 Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de dienst zijn aangemeld, zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht. SN beslist over het toelaten van extra passagiers, indien het aantal passagiers dat op de offerte is aangegeven, wordt overschreden.

6.7 Indien Cliënt en de overige deelnemers niet op het met SN afgesproken tijdstip aanwezig zijn, worden de dientengevolge door SN extra gemaakte kosten aan Cliënt doorberekend. Zulks onverminderd het recht van SN in een dergelijk geval de activiteit te annuleren, waarbij de in artikel 6.3 genoemde percentages van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 7           Wijzigingen door SN en de rechten van de Cliënt

7.1 SN heeft het recht de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen te wijzigen al naar gelang de omstandigheden dit verlangen. Cliënt aanvaardt nu voor alsdan dat algemene voorwaarden die op grond van dit artikel zijn gewijzigd, voor Cliënt bindend zijn, nadat Cliënt door SN naar behoren van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte is gebracht. De Cliënt is bevoegd zich uit de overeenkomst terug te trekken indien de voorwaarden significant in zijn/haar nadeel worden gewijzigd. In dat geval zal SN het totaal betaalde bedrag terugbetalen.

7.2 SN is bevoegd de overeengekomen dienst aan te passen, mits de Cliënt een gelijkwaardig of beter alternatief wordt geboden. Indien SN de overeengekomen dienst niet kan uitvoeren en geen gelijkwaardig alternatief kan bieden, dan is de Cliënt bevoegd zich terug te trekken uit de overeenkomst. Het factuurbedrag wordt in dat geval retour betaald aan Cliënt.

7.3 Indien SN kostenverhoging ondervindt nadat de overeenkomst met Cliënt is gesloten, in het bijzonder maar niet uitsluitend wegens wettelijke kostenverhoging of belastingverhoging, dan is SN bevoegd de prijs van de dienst overeenkomstig te verhogen. Een prijsverhoging mag niet worden doorgevoerd indien dit minder dan twintig dagen voor vertrek wordt gedaan en Cliënt hiervan niet op de hoogte is gesteld.

Artikel 8           Aansprakelijkheid

8.1 SN is niet aansprakelijk voor:

a)    diefstal of verlies van, of schade aan, eigendommen van Cliënt en/of deelnemers. Het meenemen van eigendommen is geheel op eigen risico;

b)    schade veroorzaakt door dood of letsel van Cliënt en/of deelnemers, behoudens de gevallen waarin deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SN;

c)    schade die is ontstaan voor of na vertrek van Cliënt en/of deelnemers bij het betreden van, of het aanwezig zijn op de door SN in gebruik zijnde gronden en zaken, waaronder maar niet uitsluitend de steigers, (verkoop)locaties en vaartuigen.;

d)    schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de uitvoering van de dienst;

e)    indirecte- of gevolgschade;

f)     enig doen of nalaten van haar ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:170 BW en andere personen als bedoeld in artikel 6:171 BW.

8.2 Alle door SN georganiseerde diensten vinden volledig voor eigen risico van Cliënt en deelnemers plaats.

8.3 Het betreden van of het zich bevinden op door SN in gebruik zijnde gronden en objecten, zoals steigers, (verkoop)locaties en vaartuigen is op eigen risico.

8.4 In het geval SN wel aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal door haar verzekering wordt gedekt. Wordt de schade niet door de verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

8.5 Cliënt is aansprakelijk voor door de Cliënt veroorzaakte schade aan de door SN in gebruik zijnde zaken en/of schade aan derden. Cliënt is aansprakelijk voor schade die hij/zij berokkent aan SN of haar medewerkers.

8.6 Het bepaalde in artikel 8.5 is van overeenkomstige toepassing op de overige deelnemers.

Artikel 9           Gedragsregels en plichten van Cliënt en deelnemers

9.1 Cliënt dient 18 jaar of ouder te zijn om een geldige overeenkomst met SN te sluiten.

9.2 Cliënt en deelnemers dienen zich tijdens en buiten de uit te voeren dienst, indien men zich bevindt op door SN in gebruik zijnde locaties of eigendommen, behoorlijk te gedragen.

9.3 Cliënt en deelnemers dienen alle aanwijzingen van SN of haar medewerkers correct en zonder uitstel op te volgen.

9.4 Indien deze aanwijzingen niet opgevolgd worden, heeft SN het recht de uitvoering van de dienst af te breken. Cliënt maakt in dit geval geen aanspraak op restitutie of compensatie.

9.5 (Huis)dieren zijn in/op de door SN in gebruik zijnde zaken en gronden niet toegestaan.

9.6 SN is gerechtigd om deelnemers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn, van de door haar in gebruik zijnde gronden en zaken, waaronder maar niet uitsluitend steigers, (verkoop)locaties en vaartuigen, te verwijderen.

9.7 De toegang tot steigers, (verkoop)locaties en vaartuigen kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd, indien dit door SN noodzakelijk worden geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade en hinder, zonder dat Cliënt recht heeft op restitutie of compensatie.

9.8 Het is aan boord niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.

Artikel 10         Catering

10.1 Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door SN ingeschakelde derden, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen.

10.2 Cliënt is verplicht om cateringskosten, voor zover die niet in de aanbieding, offerte/optie zijn opgenomen, binnen de genoemde termijn te betalen aan SN.

10.3 Eigen catering (mastiek en linnen) dient milieuvriendelijk en herbruikbaar te zijn.

10.4 SN berekent een opslag voor administratiekosten op genuttigde dranken in cafés en restaurants.

10.5 SN houdt zich het recht voor de aanwezige gasten om een legitimatiebewijs te vragen om de leeftijd te controleren in verband met het verstrekken van alcoholische dranken.

10.6 SN houdt zich het recht voor geen alcoholische dranken (meer) te verstrekken indien het personeel hier moverende redenen voor heeft.

Artikel 11         Bijzondere bepalingen ten aanzien van rondvaart

11.1 Onverminderd de bovenstaande bepalingen zijn op rondvaartarrangementen de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:

a)    Het maximaal aantal personen in de schepen van SN mag nooit het aantal overschrijden, dan waarvoor de boot is goedgekeurd;

b)    SN houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen borg of schoonmaakkosten te vragen. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door SN;

c)    De cliënt dient na afloop van de vaart een vaaropdracht ter bevestiging van de uitgevoerde dienst te ondertekenen;

d)    De cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een specifieke boot, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12         Bijzondere bepalingen ten aanzien van waterfietsverhuur

12.1 Onverminderd de bovenstaande bepalingen zijn op de waterfietsarrangementen de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:

a)    Het maximaal toegestane aantal personen op een waterfiets is vier;

b)    Kinderen onder 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen op de waterfiets;

c)    Cliënt staat in voor de zwemvaardigheid van de inzittenden van de waterfiets;

d)    Cliënt dient ervoor te zorgen dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de geldende regels.

e)    De waterfietsen blijven tot maximaal 30 minuten na de overeengekomen aanvangstijd voor de Cliënt gereserveerd. Te laat vertrek geeft niet automatisch recht op een latere eindtijd. Indien de Cliënt de waterfietsen later terugbrengt, dan is een extra huurprijs pro rata verschuldigd voor de extra tijd dat de waterfietsen in gebruik zijn. SN kan, indien haar reserveringsschema dit noodzakelijk acht, de Cliënt verplichten de waterfietsen op de overeengekomen tijd bij de overeengekomen steiger af te leveren. Indien de Cliënt niet aanwezig is op afgesproken huurdatum en -tijd is de Cliënt het volledige huurbedrag verschuldigd;

f)     Indien de Cliënt bij de reservering een regenverzekering heeft afgesloten, biedt SN bij slecht weer –te hare beoordeling –  de Cliënt een alternatief programma aan. De beslissing omtrent het in werking treden van de regenverzekering ligt geheel bij SN. De regenverzekering is uitdrukkelijk géén annuleringsverzekering.

Artikel 13         Onvoorziene omstandigheden en ontbindende voorwaarden

13.1 Beide partijen hebben het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst als de overeengekomen dienst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoorziene omstandigheden en gevallen van overmacht, bijvoorbeeld wegens oorlog, natuurrampen, arbeidsmarktconflicten, onderbreking in de water- of energietoevoer, brand, of andere soortgelijke gebeurtenissen die beide partijen niet hadden kunnen voorzien of beïnvloeden. 

13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens bovengenoemde redenen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden op schadevergoeding of restitutie.

Artikel 14         Klachten en geschillen

14.1 De Cliënt dient ieder probleem dat tijdens de uitvoering van de dienst opkomt, terstond aan SN mede te delen, zodat SN de kans krijgt het probleem op te lossen. Indien Cliënt dit probleem niet terstond mededeelt, vervalt het recht hierover een klacht in te dienen.

14.2 Indien de Cliënt en SN niet samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen, dan kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, behoudens de gevallen waarin in de wet dwingend een andere bevoegde  rechter wordt voorgeschreven.

14.3 Op deze overeenkomst en de algemene voorwaarden en alle hieruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.4 In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 15         Intellectueel eigendom

15.1 Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. SN behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Dankjewel! Je bent nu ingeschreven voor de nieuwsbrief
Deze website ondersteunt geen Internet Explorer. Om er zeker van te zijn dat de website goed werkt, raden wij aan een andere browser te gebruiken. Bijvoorbeeld: Microsoft Edge, Google Chrome of Safari.