; Bokningsvillkor | stromma.com
11
Sverige
Malmö

Bokningsvillkor

Stromma Sverige

Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Strömma Turism & Sjöfart AB (STS), och den som själv eller genom annan träffar avtal med STS enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemang) för följande varumärken: Strömma Kanalbolaget, Stockholm Sightseeing, City Sightseeing, Hop On – Hop Off, Cinderellabåtarna, Birka Vikingastaden, Paddan Sightseeing, Rundan Sightseeing samt GoBoat Malmö.

Vid hyra av eget fartyg gäller andra villkor, vänligen kontakta STS för information.

Ansvarig arrangör är Strömma Turism & Sjöfart AB, Svensksundsvägen 19, 111 49 Stockholm. Tel 08‑1200 40 00. Org.nr. 556051–5818. VAT-nummer SE5560515818

 

AVTAL

Som arrangör ansvarar STS gentemot GÄSTEN för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än STS. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsidan är bindande för STS, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och GÄSTEN tydligt informeras om ändringen. STS reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel. Som arrangör är STS skyldiga att se till:

-  att GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar;

-  att information lämnas om hur betalning ska ske och att GÄSTEN i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget; och

-  att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. STS ansvarar inte för löften som tredje part har gjort direkt till GÄSTEN utan STS vetskap och som STS inte känt till eller borde känna till.

 

I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med: Avgång – den tidpunkt då GÄSTEN reser från avgångsplatsen Ankomst – den tidpunkt då GÄSTEN anländer och avslutar sin resa. Ombord – då gästen befinner sig på STS fartyg och bussar.


Bokning

Vi tar emot bokningar via webb och telefon fram till en timme innan avgång. Ospecificerade förbetalda biljetter med öppen avgångstid gäller i mån av plats och inlöses mot biljett vid respektive biljetterminal.

Betalning

GÄSTEN ska betala för arrangemanget vid bokningstillfället.

 

AVBOKNINGSREGLER FÖR MATKRYSSNINGAR & JULBORD
Samma regler gäller vid ombokning

 

1-9 personer:

Fram till 72 tim innan avgång - Fri avbokning med full återbetalning

Fram till 24 tim innan avgång - 1 person fri avbokning med full återbetalning

 

10 personer eller fler:

Fram till 7 dagar innan avgång - Fri avbokning med full återbetalning

Fram till 72 tim innan avgång - Fri minskning av antal (dock max 50% av bokat antal), full återbetalning för dessa platser

Fram till 24 tim innan avgång - 1 person fri avbokning med full återbetalning (grupper på 10-19 personer)

eller max 2 personer (grupper på 20-29 personer)

eller max 3 personer (grupper på 30-39 personer)

eller max 4 personer (grupper på 40-49 personer)

eller max 5 personer (grupper på 50-59 personer) etc.

 

GÄSTEN kan avboka genom e-postmeddelande till STS eller till det ställe som tog emot bokningen. Detta gäller även utanför bokningens öppettider. Tidpunkten för när vi mottagit meddelandet gäller för avbokning enligt våra villkor. Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som STS säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.

 

AVBOKNINGSREGLER FÖR SIGHTSEEING & TRANSPORT
Samma regler gäller vid ombokning

 

1-9 personer:

Fram till 24 tim innan avgång - Fri avbokning med full återbetalning

 

10 personer eller fler:

Fram till 72 tim innan avgång - Fri avbokning med full återbetalning

Fram till 24 tim innan avgång - Fri minskning av antal (dock max 50% av bokat antal), full återbetalning för dessa platser

 

GÄSTEN kan avboka genom e-postmeddelande till STS eller till det ställe som tog emot bokningen. Detta gäller även utanför bokningens öppettider. Tidpunkten för när vi mottagit meddelandet gäller för avbokning enligt våra villkor. Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som STS säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.

STSs ändringar och gästens rättigheter m.m. 
STS får ändra villkoren för arrangemanget i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga tjänster. Inträffar kostnadsökningar för STS efter det att avtalet blivit bindande för parterna får STS höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresa. Sker en prishöjning tidigare än 20 dagar innan avresa skall GÄSTEN meddelas omedelbart. Arrangemangets pris ska sänkas om STSs kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och STS inte klarar av att erbjuda GÄSTEN andra likvärdiga tjänster har GÄSTEN rätt att frånträda avtalet. GÄSTEN har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till GÄSTENs nackdel. STS återbetalar då den inbetalade summan för bokningen. Fel som uppstår under resan, ska GÄSTEN anmäla ombord så att STS får en möjlighet att rätta till det. I annat fall bortfaller GÄSTENs rätt att påtala felet.

Eventuellt skadestånd, avseende sådana skador som omfattas av bestämmelserna i Sjölagen (1994:1009) ersätts maximalt med belopp som anges i nämnd lag i deras lydelse då skadan inträffade. Det åligger GÄSTEN att i möjligaste mån begränsa skadan.

STSs eventuella skyldighet att betala skadestånd bortfaller om STS kan visa att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför STSs kontroll som STS inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder STS inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Gästens skyldigheter
För att boka/ingå avtal med STS måste GÄSTEN vara minst 18 år. GÄSTEN är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande. STS har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om GÄSTEN eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i ombord. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar STS GÄSTEN en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst SEK 5 000.

GÄSTEN ansvarar för att tillhandahålla korrekta kontaktuppgifter till STS, och att uppdatera dessa om nödvändigt.

Force majeure
Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Personuppgifter
Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgifter får behandlas av STS eller Försäkringsgivaren av avbeställningsförsäkringen.

Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att STS har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla försäkringsvillkoren i avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. GÄSTEN kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Tvister
GÄSTEN bör vända sig till STS med eventuella klagomål. Om GÄSTEN och STS inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Allmänna reklamationsnämndens hemsida: www.arn.se. Adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.


SPECIALVILLKOR GOBOAT MALMÖ
Utöver ovanstående gäller följande villkor för GoBoat Malmö.

Regler för båten och skadestånd:
- GÄSTEN åtar sig fullt ansvar och kan även bli ställd till ansvar om båt, motor och utrustning inte tillbakalevereras i samma skick som vid uthyrningens början.
- Vid tillfälle av större skador på båt, motor eller andra tillbehör är GÄSTEN förpliktigad att betala en självrisk på upp till 5000 SEK.
- Vid tillfälle av kollision/krock/påsegling av andra båtar/fartyg som ligger intill kajen eller ute till sjöss är det GÄSTENS ansvar och plikt att ta kontakt med ägaren av fartyget och göra upp om eventuell skadeståndsersättning.

Regler för båtturen:
- Det ankommer på GÄSTEN att båten framförs i enlighet med gällande sjöfartsregler.
- Det är förbjudet att köra förbi rödmarkerade områden. Båten får aldrig lämnas utan uppsyn, annat än om något sådant har avtalats med GoBoat/STS.
- Håll alltid så gott avstånd som möjligt till andra båtar och fartyg.
- Vi uppmanar alla att bära flytväst under hela båtturen. Flytvästarna får inte användas vid bad.
- Det får inte kastas något skräp eller avfall i vattnet.

Regler för uthyrning:
- Det ankommer på GÄSTEN att meddela GoBoat/STS vid tillfälle av förseningar efter stängningstid. Sker inte detta, och Go Boat/STS anser att det är nödvändigt att sätta igång en efterlysning tillkommer utgifterna för detta som en kostnad för GÄSTEN. 
- GÄSTEN är inte ersättningsskyldig vid tillfälle av inställd uthyrning på grund av väderförhållanden, avsaknad av båtar på grund av stöld eller liknande omständigheter. Hyresavgift och eventuell deposition återbetalas naturligtvis vid dessa tillfällen.
- GoBoat/STS kan när som helst neka eller avbryta en uthyrning om det anses vara oförsvarligt att hyra ut eller om ovanstående regler inte respekteras/upprätthålls.
- Båtarna får inte användas för kommersiellt bruk utan tillåtelse från GoBoat/STS.

Avbokningspolicy:
- GoBoat/STS förbehåller sig rätten att ställa in båtturen ända fram till tidpunkten för uthyrning vid händelse av väderförhållanden som gör båtturen omöjlig, farlig eller på annat sätt bedöms vara olämplig av GoBoat/STS. Vid ett sådant tillfälle återbetalas fullt erlagt belopp.

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.