24
Danmark
København

Den 20. maj kører vores busser alternative ruter grundet Royal Run. Se info og Livemap her.

Vilkår & betingelser for privat bådleje

Stromma Danmark A/S
CVR nr. 26915910
Toldbodgade 39
1253 København K

Bestilling og bekræftelse

Indhentning af tilbud eller bestilling af en privat bådtur kan gøres ved at udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside eller ved at sende en mail til info@stromma.dk

Stromma forhåndsreserverer ikke en båd i forbindelse med afgivelse af tilbud, medmindre kunden specifikt beder om det. Tidspunktet vil derfor stadig være åbent for andre interesserede og båden kan blive udlejet til anden side.

Bestillinger er først endeligt bekræftede, når kunden på mail har bekræftet til Stromma, at de ønsker at booke en båd, og Stromma har sendt en ordrebekræftelse på mail med bookingnummer og de aftalte detaljer for sejladsen.

Det er kundens ansvar at gennemlæse ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelse og kontrollere, at informationerne stemmer overens med det aftalte, herunder priser, kontaktinfo, datoer, tider og steder. Eventuelle fejl eller misforståelser meddeles til Stromma hurtigst muligt, så de kan blive rettet.

Ordren er bindende for Stromma, så snart Stromma har sendt en ordrebekræftelse til kunden. Stromma er ansvarlig for levering af de ydelser, der er beskrevet i ordrebekræftelsen, dog tages forbehold for svigt hos underleverandører ved bestilling af forplejning og lignende.

Betalingsbetingelser og betalingsmåde

Kreditgodkendte, danske erhvervskunder vil modtage en faktura på mail efter sejladsen er afviklet. Alle andre erhvervskunder, privatkunder, foreninger og udenlandske erhvervskunder vil modtage en faktura på mail 6 uger før sejlads, sidste frist for rettidig betaling er 4 uger før sejlads.

Stromma kan også sende fakturaer elektronisk. EAN-nummer og CVR-nummer skal opgives ved bestilling.

Alle betalinger skal ske via bankoverførsel eller elektronisk fakturering. Det er ikke muligt at betale bådleje kontant eller med kreditkort.

Hvis kunden efter modtagelse af den endelige faktura ønsker en ny faktura, fordi kunden ikke har oplyst de korrekte faktureringsoplysninger ved bestilling, pålægges et administrativt gebyr på DKK 175,00 ex. moms for at lave en ny faktura.

Kundens betingelser for ændring og afbestilling af bådleje

Ønsker kunden af afbestille sin booking, gælder følgende frister:

  • Gratis afbestilling frem til 4 uger før afgang.
  • Afbestilling mellem 4 og 2 uger før afgang: 50 % af prisen faktureres.
  • Afbestilling mindre end 2 uger før afgang: 100% af prisen faktureres.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afgangstidspunktet, har Stromma således krav på fuld betaling af den aftalte pris, inklusive eventuel forplejning fra underleverandører hvor afbestillingsfristen er overskredet.

Ønsker kunden at ændre tidspunkt eller sted for turen mindre end 8 dage før afgang, vil der (hvis ændringerne er mulige) blive opkrævet et ændringsgebyr på DKK 250,00 ex. moms.

Ønsker kunden at ændre datoen for en booking, når der er mindre end 4 uger til afgang, betragtes dette som en afbestilling af den oprindelige dato. Den afbestilte dato vil blive faktureret i henhold til Strommas almindelige afbestillingsbetingelser.

Ændringer og afbestillinger skal altid gøres skriftligt til info@stromma.dk og er først bekræftede, når Stromma skriftligt har bekræftet ændringen/afbestillingen overfor kunden.

Strommas betingelser for ændringer eller aflysninger

Stromma forbeholder sig ret til at forhøje den i ordrebekræftelsen fastsatte pris for allerede aftalte ydelser som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter,
gebyrer, valutakurser eller prisændringer hos underleverandører.

Stromma forbeholder sig ret til at ændre eller aflyse aftalte ordrer, herunder ændring af bådtype, aftalt afgangssted eller afgangstidspunkt som følge af ændrede anløbsforhold, vanskelige vind- eller vejrforhold, afspærringer og lignende.

Enhver ændring eller aflysning, som Stromma vurderer som værende væsentlig for kundens arrangement, vil kunden blive informeret om hurtigst muligt.

Ved ændringer som får væsentlig indflydelse på kundens arrangement, og som ikke skyldes kundens egne forhold, har kunden ret til at ophæve aftalen med Stromma og få tilbagebetalt det fulde beløb for turen, eller deltage på en anden tur efter eget valg, hvis Stromma uden at lide uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Fest, musik, alkoholindtag og egen forplejning

Strommas både egner sig ikke som ”partybåde”, og arrangementer, hvor hovedformålet er stort indtag af alkohol og/eller at høre høj musik ombord, er ikke tilladt ombord.

Stromma forbeholder sig ret til at afbryde en sejlads før tid eller helt at afvise gæster, hvis gæsterne er synligt berusede, ikke følger personalets anvisninger eller opfører sig på en måde, så de er til fare for dem selv, andre gæster eller Strommas personale. Eventuel ubrugt tid eller forplejning refunderes ikke, hvis turen må afbrydes før tid.

Egne medbragte soundbokse, DJ-setups og lignende er ikke tilladt.

Det er muligt, efter forudgående aftale, at høre dæmpet baggrundsmusik på båden via det indbyggede højtaleranlæg som også bruges i forbindelse med guidede ture. Bemærk at der ikke må afspilles musik, mens båden sejler gennem kanalerne eller på ture efter kl. 22:00 om aftenen.

Rygning er ikke tilladt ombord på Strommas både - heller ikke udendørs.

Man må gerne medbringe egne mad- og drikkevarer ombord, hvis dette er aftalt ved bestilling. I så fald tillægget et gebyr på 400 kr. ex moms til kundens ordre.

Medbringer kunden egen forplejning, er kunden selv ansvarlig for oprydning af denne. Oprydning skal ske inden for den på ordrebekræftelsen angivne lejeperiode. Alle både har skraldespande ombord, og Strommas personale kan udlevere ekstra skraldesække ved behov.

Hvis kunden gør skade på båden eller efterlader båden i en stand som kræver ekstraordinær rengøring, vil Stromma være berettiget til at opkræve et gebyr på min. DKK 1000,00 ex. moms afhængigt af skadens/rengøringens omfang.

På dagen for turen

Hvis kunden ikke har afbestilt turen, eller hvis gæsterne ikke indfinder sig på afgangsstedet på det aftalte afgangstidspunkt, har Stromma stadig ret til at beregne sig den fulde pris for turen.

Hvis gæsterne ikke kan finde båden, bliver forsinkede eller lignende, skal de ringe til vagttelefonen på det på ordrebekræftelsen angivne vagtnummer, så Stromma kan hjælpe. Hvis båden er booket af et bureau eller en arrangør som ikke selv er til stede på dagen, er det bureauets/arrangørens ansvar at videreformidle vagtnummeret til sin gruppe. Hvis vagtnummeret ikke benyttes, er det kundens eget ansvar, og kunden vil blive opkrævet fuld betaling for turen.

Stromma henter som udgangspunkt ikke gæster, foredragsholdere, serveringspersonale eller catering fra et andet sted end det aftalte opsamlings- og afsætningssted for selve gruppen, medmindre dette er planlagt i henhold til rute og prissætning ved bestilling.

Mangler

Konstaterer kunden fejl eller mangler på turen, skal kunden hurtigst muligt gøre Strommas ansatte på stedet opmærksom på manglen, så den kan blive afhjulpet af Stromma. Undlader kunden at gøre opmærksom på eventuelle mangler på selve turen, selvom det er muligt og selvom manglen ville kunne udbedres på dagen, vil en efterfølgende reklamation blive afvist. Private kunder er omfattet af forbrugeraftaleloven og skal reklamere inden ”rimelig tid”, såfremt fejl eller mangler måtte opstå på turen.

Hvis kunden lider tab som følge af, at Stromma ikke kan opfylde de aftalte vilkår på grund af mangler, ændring eller aflysning af sejladsen, kan kunden kræve sit tab erstattet i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

Strommas ansvar er i alle tilfælde begrænset til det af kunden dokumenterede direkte tab. Følgeskader og formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab erstattes ikke.

Stromma er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinkelse.

Stromma er i alle tilfælde fri for ansvar for tab i anledning af mangler, ændringer eller aflysning, som skyldes manglende tilslutning til turen eller forhold omfattet af force majeure, såsom strejker, naturkatastrofer, krig, krigslignende situationer, oprør, civile optøjer, terrorisme eller lignende alvorlige forstyrrelser af freden, eller som skyldes andre udefrakommende omstændigheder, som Stromma eller nogen, Stromma er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset, undgået eller afbødet.

Personoplysninger

I forbindelse med indgåelse af aftalen samt levering af ydelserne behandler Stromma personoplysninger om kunden. Stromma er dataansvarlig med hensyn til en sådan databehandling, jf. databeskyttelsesforordningens (GDPR) art. 4(7). Kunden kan læse mere om Strommas behandling af Kundens personoplysninger i Strommas privatlivspolitik.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem Stromma og kunden skal afgøres efter dansk ret.

Tvister mellem parterne, som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Byret som rette værneting i første instans. Dog kan Stromma altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting.

Tak! Du er nu tilmeldt
Denne hjemmeside understøtter ikke Internet Explorer. For at sikre, at siden virker rigtigt, anbefaler vi, at du bruger en anden browser fx Microsoft Edge eller Google Chrome.