; Transportvillkor │Stromma.com
25
Finland
Helsingfors

Transportvillkor

 
Följande villkor gäller för passagerartransport:

1. Befraktaren är Stromma Finland Oy. Transportkontraktet ingås mellan befraktaren och passageraren.

2. I händelse av force majeure har befraktaren rätt att utföra transporttjänster med ett annat fartyg (än det fartyg som meddelades eller bokades) och ändra tidtabellen för standardkryssningar utan föregående varning.

3. Passagerare åtar sig att följa fartygets bestämmelser och säkerhetsbestämmelser under hela kryssningens varaktighet.

4. Befraktaren är ansvarsskyldig för eventuella personskador som passagerarna kan drabbas av och vilka berodde på en olyckshändelse eller olyckshändelser under redan där denna eller dessa olyckshändelser orsakades av ett misstag eller underlåtenhet från befraktarens sida eller fån annan persons sida som verkar inom befraktarens ansvarsområde. Samma ersättning gäller skadestånd på grund av annan skada eller förstöring av bagage eller när det gäller eventuella förseningar som uppstår, oberoende av skäl.

5. Kunden åtar sig att bevisa att eventuell skada på deras bagage eller dem själva har orsakats av ett misstag av eller underlåtenhet från befraktaren eller annan person som verkar inom befraktarens ansvarsområde.

6. Befraktarens ansvar styrs av paragraf 15 i den finska sjöfartslagen och är enligt denna paragraf begränsat till en passagerare, och det fullständiga, ackumulerade skadeståndet för en och samma resa är:

• 175 000 SDR för personskador
• 4 150 SDR för transportförsening av passagerare
• 1 800 SDR vid förslut, skada eller försening som rör bagage
• 10 000 SDR för ett fordon
• 2 700 SDR vid förlust, skada på eller försening av annat bagage

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.