Sverige
Stockholm

Ekokvitto Kaffe

De miljöeffekter som skapas när vi köper in ekologiskt kaffe

Varje år får Stromma ett ekologiskt kvitto som visar de positiva effekter som skapas för natur, djur och människor när vi köper in ekologiskt kaffe. Under 2018 har vi tillsammans med våra kunder minskat användning av kemiska bekämpningsmedel med 140 kg och en yta stor som ca 15 fotbollsplaner har ställts om till ekologisk produktion.

Solkaffe och skuggkaffe - vad är skillnaden?


Kaffe kan odlas på flera olika sätt och beroende på vilken typ av odling man väljer så har detta olika effekter på miljön i och omkring odlingarna. Begreppen solkaffe och skuggkaffe kommer ifrån det sätt som kaffet odlas på.

Solkaffe odlas vanligtvis helt utan träd eller med få träd som skuggar plantorna och är det mer konventionella sättet att odla kaffe på. Här används en stor del kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel vilket påverkar djur, natur och människor i närheten av odlingarna - bland annat utarmas jordarna och människors hälsa påverkas av kemikalierna i medlen.

Skuggkaffe, eller ekologiskt kaffe, odlas i skuggan av träd och tillsammans med träd, buskar och andra frukter och grödor i ett ekosystem.

Biologisk mångfald och klimatpåverkan


Ekologiskt kaffe behöver inte kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel på samma sätt som solkaffe och när användningen av bekämpningsmedel minskar skapas en ökad biologisk mångfald med fler insekter, fåglar och andra djur.

Ekologiska odlingar är ett ekosystem där vilda djur och växter har större möjligheter att överleva - odlingarna har till exempel blivit viktiga platser för många flyttfåglar.

En minskning av bekämpningsmedel gör också att det blir mindre föroreningar i grundvatten och vattendrag i närheten av odlingarna och därmed en ökad hälsa för människorna som jobbar och lever på gårdarna.

 Ekologiskt kvitto 2018: 

Under 2018 serverade Stromma 1,100,000 koppar kaffe vilket motsvarar 8400 kg malet kaffe och ca 140 000 liter kaffe. Det här blev effekterna:

  • 140 kg minskad användning av kemiska bekämpningsmedel
  • 1400 kg minskad användning av handelsgödsel
  • 10 ha mark (ca 15 fotbollsplaner) har ställts om till ekoproduktion
  • MInskad energianvändning
  • Organiskt avfall = 45,000 kg, som används som gödsel i ekologisk odling
  • Ökad hälsa för lantarbetare då risken för skador från bekämpningsmedel minskar
  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskad negativ påverkan på natur, djur och människor i de områden där kaffet odlas.


Hos Stromma serveras bara kaffe som inte utarmar jorden och som ger dem som skördar löner de kan leva på


Om ekologiska kvitton


Ekokvitton är ett sätt att göra det lättare för butiker, restauranger, kommuner, myndigheter och företag att berätta vilka konkreta miljöförbättringar som sker genom att välja ekologiska livsmedel. Projektet kring ekokvitton innebär bland annat att ta fram data som gör att man kan visa effekten i siffror. För mer information om Ekokvitton >> 


Läs mer om Strommas arbete inom miljö, hållbarhet och socialt ansvar >>

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.